„جعبه سیاه پناهندگی“ گزارش می دهد:

„جعبه سیاه پناهندگی“ گزارش می دهد:
سال 2018 در شهر „آپولدای“ آلمان بدلیل خشونت راسیستی موجود، پنج انسان جان خود را از دست داد.
(Foto: Vorbereitung in den Lagern für die Demonstration am 2. Dezember 2017)
تو از مردن در دریای مدیترانه جان بدر برده ای و آن وقت در „آپولدا“ با مرگ روبرو می شوی.
سنید، ت. زن جوان اریتره ای بدلیل پی گرد دست به خودکشی زد. سنید بچه اش نوهام را همراه با خود به کام مرگ کشید. سنید، ت. مثل خیلی های دیگر از مردم ساکن در „آن اشپن“ 3 در معرض نابودی و اخراج های غیرقانونی بود که بوسیله پلیس استان تورینگن با هجوم بدرون اطاق های کمپ انجام میدهد. این تهاجمات و متعاقب آن مطرود نگاهداشتن این مجموعه بوسیله مقامات استان، او را بکام مرگ راند.
فریدون سلام عزیز، کردی اهل عراق، به شکلی غیر قانونی در اطاق اش بوسیله نگهبانان کمپ خیابان „لی زینگ“ زندانی می شود، و این علیرغم احساس ترس و خفگی فریدون درون مکان های دربسته انجام می شود. لحظاتی بعد او از پنجره بیرون می افتد.
یک نفر دیگر بدلیل شرایط زندگی در „آپولدا“ کارش به خودکشی می رسد. و امکانات نجات زندگی از شخصی دیگر دریغ می شود.
این موارد تنها آمار مرگ طی یک سال است و آنهائی است که ما میدانیم!
مطرود سازی: مرگ هائی که در پس پشت دیواری از سکوت و انزوا روی میدهند. پلیس در مورد کسانی که مورد تهدید و ارعاب قرار گرفته اند، کاری نمی کند. رسانه ها تحقیقاتی انجام نمی دهند. جامعه مدنی سکوت اختیار کرده است. و سیاستمداران مسئول در „آپولدا“ و „تورن گیا“ کل ماجرا را نادیده می گیرند. از زاویه سیاست های از قبل حاکم مانع تراشی و مخالفت با پناهنده و مهاجر بهرحال این اوضاع مناسبی است.
دسامبر 2017 . تظاهرات فوروم پناهندگی وویس در آپولدا.
قبلا در دسامبر 2017 فوروم پناهندگی وویس همراه با پناهندگان اهل محل مسئله خشونت راسیستی را افشاء کرده و خواهان توقف فوری حملات پلیس، مطرور سازی و اخراج شده بود.
ولی بجای پایان دادن به این خشونت ها پاسخ آنها سرکوب فعالین (حقوق بشر) فوروم پناهندگی وویس بود. به دکتر مقصود آقایف دستور داده شد به کمپ آپولدا نزدیک نشود وگرنه با پلیس سر و کار خواهد داشت. بعلاوه مقامات محلی شرکت کنندگان در تظاهرات را تهدید به سرکوب کردند. مضافا مردم را به طور غیرقانونی مجبور کرده و می کنند به سفارتخانه های خود برای اثبات هویت بروند و این درحالی است که هنوز پرونده پناهندگی آنها در جریان است و آنها را مجبور می کنند این اسناد اثبات هویت را به کارمندان مهاجرت بدهند وگرنه آنها را از حق انکار ناپذیر کار کردن محروم میکنند.
ساختار راسیستی در آپولدا شامل کارمندان مهاجرت، سیاست های حاکم، اداره سوسیال، شرکت های درگیر در کار کمپ ها، نگهبانان و پلیس هستند که دست در دست یکدیگر کار می کنند.
جلسات سیاسی متعاقب آن تظاهرات زیر ذره بین پلیس قرار دارد، در حالیکه موارد مرگ بوسیله بخش مسئول تحقیقات جنائی در „ینا“ پی گیری نمی شود و اقوام افراد متوفی بیهوده منتظر روشن شدن موضوع هستند.


0 Antworten auf „

„جعبه سیاه پناهندگی“ گزارش می دهد:


  1. Keine Kommentare

Antwort hinterlassen

XHTML: Du kannst diese Tags benutzen: <a href=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>


+ eins = neun